osada Seníky (Schonberstätten)

Czech name: osada Seníky (Schonberstätten)
Village: Křišťanov
Components: